Sarah Gagestein

Sarah Gagestein is taalstrateeg en expert inĀ framing. Dat is de techniek die het minst zichtbaar maar het meest effectief is om anderen te overtuigen van uw waarheid. Gagestein studeerdeĀ cum laude af aan de studie Retorica en adviseert verschillende politieke partijen en ministeries.